Bij de uitvoering van de overeenkomst met u verwerken wij persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

1. Contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buurauto B.V., geregistreerd in het Handelsregister onder KvK-nummer: 67456464, statutair gevestigd te Amersfoort. Onze bedrijfs- en contactgegevens luiden als volgt:

Soesterweg 314 A
3812 BH Amersfoort
Nederland
Telefoon: 033 88 716 22
E-mail: info@buurauto.nl
Website: www.buurauto.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende informatie van u (indien van toepassing):

 • voor- en achternaam;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • geslacht;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • documentnummer identiteitsbewijs;
 • documentnummer rijbewijs;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • btw-identificatienummer;
 • locatiegegevens van het gehuurde voertuig en de daarmee afgelegde route.

3. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u uit te voeren en hierover zo nodig contact met u te kunnen opnemen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opmaken van offertes, overeenkomsten en facturen, het uitvoeren van de overeenkomst met u, het oplossen van storingen en gebreken en de verzending van nieuwsbrieven.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of voor zover dat wettelijke verplicht is. Het gaat hierbij onder meer om leveranciers van de programmatuur die wij gebruiken voor het opmaken van offertes, overeenkomsten en/of facturen, derden die in opdracht van ons werkzaamheden verrichten en/of de politie.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

5. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens minimaal bewaren voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving zijn wij echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot onze bedrijfsadministratie (zoals facturen, huur- en koopovereenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren. In geval van een incident is het mogelijk dat bepaalde gegevens vanwege het opsporings- of strafrechtelijk onderzoek langer moeten worden bewaard, bijvoorbeeld totdat het incident is afgehandeld.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

6. Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

 • het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
 • het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek bij ons indienen;
 • het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
 • het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt ons vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
 • het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde: als u bijvoorbeeld wilt overstappen naar een andere verhuurder, dan kunt u ons vragen uw gegevens aan die nieuwe verhuurder te verstrekken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Als u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zullen wij zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laten wij u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek bij ons indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat wij de overeenkomst niet (meer) kunnen uitvoeren. Voor de goede orde merken wij op dat het een en ander u niet ontslaat van uw verplichtingen op grond van de overeenkomst, zoals de op u rustende betalingsverplichting.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

8. Cookies die wij gebruiken

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren, worden cookies gebruikt. Wij gebruiken functionele cookies en vragen u hiervoor toestemming. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in cookies is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

9. Vragen of klachten?

In geval van vragen over deze Privacyverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen. Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial