Complexe vraagstukken

Gemeenten hebben heel veel op hun bordje. Centrale overheden leggen steeds meer verantwoordelijkheden neer bij gemeenten in combinatie met budgetkortingen. Met alle gevolgen van dien. Tegelijkertijd zien we dat vraagstukken complexer worden. Vaak houden dossier of projecten verband met elkaar. Zo moeten tegenwoordig woningen ‘gasloos’ worden gebouwd, worden er strenge normen gesteld voor de energieprestatie (zuinigheid). Ga je dan elektrisch verwarmen, of komt er een warmtenet? Wat te doen met de toename van elektrische auto’s? In een wereld waarin de burger steeds beter weet wat hij/zij wil, moet de overheid zich al deze thema’s eigen maken en er beleid op maken, dat ook nog samen met de markt moet worden uitgevoerd. Ga er maar aan staan.
 

Buurauto heeft antwoorden

Sinds de oprichting van Buurauto door verkeerskundigen Johan Janse en Alex van der Woerd, nu zo’n vier jaar geleden heeft Buurauto zich ontwikkeld van ‘de elektrische auto die je deelt met buren’ tot een multifunctionele speler die weet wat er bij  gemeenten én bij bedrijven en burgers in die gemeente leeft. Door concreet aan de slag te gaan met community building in wijken en buurten heeft Buurauto een scherpe visie ontwikkeld, die draait om vier kernpijlers: mobiliteit, ruimte, energietransitie en het sociaal domein.

 

Een mobiliteitstransitie van bezit naar gebruik en van auto naar openbaar vervoer en fiets geeft de stad letterlijk lucht. Lucht om te leven en te verblijven. Lucht die het mogelijk maakt om de stad te verdichten, zonder die te verstikken. Een ongebreidelde toename van het aantal elektrische auto’s maakt het energienet instabiel. Behalve als je deze auto’s juist inzet als buurtbatterijen, waarmee het netwerk weer stabieler wordt. Elektrische deelauto’s vervullen daarbij een essentiële rol. Wanneer zij in grotere aantallen aanwezig zijn, zijn zij beschikbaar op piekmomenten als buurtbatterij. Een deelauto heeft een reserveringsagenda, zodat bekend is wanneer de auto beschikbaar is. Bij piekmomenten kun je een beloning ontvangen als je de auto laat staan. Een auto van de buurt kan er ook zijn voor ouderen en anderen die zich niet zelf kunnen verplaatsen. Met een vrijwilliger achter het stuur komen zij toch aan hun trekken. De Buurauto is dus echt een auto voor iedereen: supersociaal.

Bovendien zijn wij in staat om zowel de behoefte binnen de gemeente als binnen stakeholders goed in kaar te brengen door middel van onze speciaal ontwikkelde ‘sociale mobiliteitskaart’. Met deze kaart worden verschillende socio-demografische kenmerken en belangen in kaart gebracht en gewogen. Uit deze gegevens komt een advies over de rol van elektrische deelauto’s binnen de gemeente. Is er een gebrek aan parkeerplaatsen in het centrum, wordt er een nieuwe 0-op-de-meter wijk ontwikkeld met daarin ook een rol voor verduurzaming van mobiliteit, is er een specifieke vraag vanuit WMO op het gebied van speciaal vervoer of is het een combinatie van zaken? Wij adviseren u er graag over.

Gefaseerde aanpak

Elektrische deelauto’s introduceren gaat niet vanzelf. Vaak zijn er mensen enthousiast, maar is het toch zaak het goed voor te bereiden. De Buurauto-methode is als volgt:

  • Allereerst starten we met een globale analyse. Onderdeel van deze analyse zijn woningdichtheid, autobezit en andere socio-demografische kenmerken. Uit ervaring weten we dat we in jaren-30-bakfietsbuurten meer kans maken. Als een buurt kansrijk is, kijken we naar bedrijven in de omgeving die willen fungeren als launching costomer. Tot slot inventariseren we de sociale cohesie en sociale projecten in de buurt.
  • Als de uitkomst positief is, starten we een (sociale) mediacampagne. Hierin leggen we uit wat Buurauto is en wat het voor je buurt kan opleveren. Op basis van deze campagne krijgen we inzicht of het potentieel zich echt vertaalt in belangstelling.
  • Bij voldoende belangstelling gaan we over tot de implementatie. Gedurende een afgesproken periode plaatsen we enkele Buurauto’s in uw gemeente om aan het elektrisch autodelen te wennen.

Onze lokale ambassadeurs zijn daarbij van wezenlijk belang: zij kennen de stakeholders en de plaatselijke situatie.

Mobiliteit

 
Veel gemeenten hebben grote ambities met deelauto’s en willen gelijk elektrisch. Dat is een logische keuze. Dit heeft wel te maken met het totale mobiliteitsbeleid. Zo ligt het in gebieden met betaald parkeren de wil tot autodelen hoger en is men sneller bereid een auto weg te doen.

Voor elektrische deelauto’s komt daar ook nog een visie op laadpalen bij. Ga je daar als gemeente over, of volg je vragen uit de markt? En waar komen die palen dan? Maak je daarbij hubs met meer voorzieningen en doe je dat wel of niet in combinatie met e-bikes en bakfietsen?

De mensen van Buurauto komen dit allemaal tegen en kunnen u adviseren vanuit hun achtergrond als verkeerskundig beleidsadviseur. Maar u kunt natuurlijk ook zelf een adviseur in dienst nemen of inhuren.

Juliette Bouw – Wethouder Leidschendam-Voorburg o.a. Masterplan Damcentrum

Ruimtelijk

Hans (J.C.) Buijtelaar – Wethouder Amersfoort o.a. Mobiliteit en luchtkwaliteit en Gebiedsgericht werken

 
Gemeenten hebben een grote bouwopgave en doen dit niet meer in weilanden aan de rand van de stad. Huidige nieuwbouw vindt steeds vaker in de bestaande stad, waardoor de bebouwingsdichtheid fors toeneemt. Voor een leefbare stad is een forse afname van auto’s in de stad een bittere noodzaak. Buurauto helpt u bij deze transitie van autobezit naar selectief autogebruik in combinatie met mobiliteitsdiensten.

Energie

 
In het kader van het klimaatakkoord gaan alle gemeenten aan de slag met alternatieven foor fossiele brandstoffen. Lokale opwek van energie neemt enorm toe, nieuwe woningen gaan gasloos en voor verwarming wordt afhankelijk van de mogelijkheden gekozen voor all electric of voor een warmtenet.

Deze nieuwe oplossingen maken zonder maatregelen stroomvoorziening kwetsbaar en duur, zeker als op de huidige manier elektrische auto’s worden opgeladen. Op het net neemt het aantal pieken enorm toe. Elektrische deelauto’s bieden een belangrijke oplossing voor genoemde problemen. Wij leggen u graag uit hoe wij me onze Buurauto’s zorgen voor opslag van lokale energie en terugleveren op momenten dat en stroomvraag groot is.

Marij Pollux-Linssen – Wethouder Venlo Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen

Sociaal

 
Van alleen maar méér elektrisch rijden wordt de wereld niet per se beter. Door het echt delen van auto’s verstrek je ook de sociale cohesie. Delen doe je immers samen.

Dat houdt in dat we voor vervoer van ouderen uit de wijk de Buurauto’s ook beschikbaar stellen voor ritjes met ouderen. Ook kunnen sportclubs de auto’s gebruiken voor vervoer naar de uitwedstrijden.

Door de Buurauto in een ‘vervoersbank’ beschikbaar te stellen aan mensen die geen vervoer kunnen betalen, ontstaat de auto-variant van de voedselbank en de kledingbank.

Voor alle gemeenten, groot en klein

 
Het maakt ons niet waar onze elektrische deelauto’s een bijdrage leveren aan meer ruimte, schonere lucht, minder blik op straat, het oplossen van parkeerproblemen, fungeren als buurtbatterij of bijdragen aan het oplossen van een ander probleem. Als jullie willen, kunnen wij.

Bewoners van de gemeente Tynaarlo vertellen er graag over.

Hein Peter Nauta – Energiecoöpersatie Drentse Aa. – Initiatiefnemer Buurauto gemeente Tynaarlo

Buurauto in de media

Buurauto in het nieuws.