1. Definities

In de Voorwaarden maken we gebruik van de volgende definities:
a) App: De applicatie van Buurauto waarmee (o.a.) een Voertuig gereserveerd, geopend, gebruikt, afgesloten kan worden en het gebruik van het Voertuig financieel kan worden afgerekend;
b) Bestuurder: De persoon die (a) een Voertuig bestuurt, (b) hiertoe bevoegd is en (c) als zodanig onder een Overeenkomst geregistreerd is. Bestuurder en Klant kunnen één en dezelfde persoon zijn. Dit is niet altijd het geval. Zo is het mogelijk dat een werkgever ten behoeve van zijn werknemers een Overeenkomst sluit;
c) Buurauto: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buurauto B.V. met KvK-nummer: 67456464. Buurauto is gevestigd te (3812 BH) Amersfoort aan de Soesterweg 314A. De klantenservice van Buurauto is te bereiken op telefoonnummer: 085 – 130 6924 of per e-mail op: info@buurauto.nl. Meer informatie kunt u vinden in de App of op de Website;
d) Klant: De persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst sluit;
e) Locatie: De plek of het afgebakende gebied waar het Voertuig is gestationeerd, bij aanvang van de Reservering opgehaald kan worden en voor het einde daarvan ook weer geparkeerd moet worden.
f) Overeenkomst: De overeenkomst tussen Buurauto en Klant op basis waarvan Klant en Bestuurder gebruik kunnen maken van de diensten van Buurauto en Voertuigen kunnen huren;
g) Prijslijst: De lijst met de tarieven die verbonden zijn aan het gebruik van de diensten van Buurauto en het huren van een Voertuig. De Prijslijst maakt onderdeel uit van de Overeenkomst;
h) Reservering: De reservering van een Voertuig door Klant of Bestuurder;
i) Voertuig: Een elektrische personenauto van Buurauto;
j) Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;
k) Website: De website van Buurauto, https://www.buurauto.nl.

2. Toepasselijkheid

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing.
 2. Door het gebruik van de diensten van Buurauto, het huren en het gebruik van een Voertuig, accepteren Bestuurder en Klant de Voorwaarden.
 3. Wanneer de Overeenkomst en de Voorwaarden elkaar tegenspreken, gelden de afspraken uit de Overeenkomst.
 4. Mochten één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst en/of Voorwaarden ongeldig, vernietigbaar of nietig zijn en/of worden, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen de betreffende bepaling dan vervangen door een rechtsgeldige bepaling die in overeenstemming is met de geest en bedoeling van de te vervangen bepaling.

3. Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand zodra Buurauto een aanvraag daartoe accepteert en dit aan Klant bevestigt of met de uitvoering daarvan aanvangt. Buurauto is vrij in het al dan niet aangaan van een Overeenkomst.
 2. Het is mogelijk om onder een Overeenkomst meerdere Bestuurders te registeren.
 3. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van één jaar. Na dit jaar wordt de Overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. De opzegtermijn bedraagt één maand, einde maand.
 4. Buurauto kan de Overeenkomst in de volgende situaties direct en zonder voorafgaande kennisgeving aan Klant beëindigen. Het gaat daarbij om de situaties waarin:
  a) Klant een betalingsachterstand heeft;
  b) een automatische incasso wordt geweigerd en/of sprake is van stornering;
  c) Klant in staat van faillissement verkeert, diens faillissement heeft dan wel is aangevraagd of er sprake is van een schuldsaneringsregeling of surseance van betaling;
  d) Klant en/of Bestuurder Buurauto van onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben voorziet/voorzien;
  e) Klant en/of Bestuurder uit de Overeenkomst (de Voorwaarden daaronder mede verstaan) voortvloeiende verplichtingen niet of niet tijdig nakomt/-komen;
  f) Van Buurauto redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst nog langer wordt gecontinueerd, bijvoorbeeld vanwege het bij herhaling veroorzaken van schade.
  In dit geval (a) komen Reserveringen van Voertuigen direct te vervallen, (b) wordt de toegang tot en het gebruik van Voertuigen direct geblokkeerd en (c) is Bestuurder verplicht om het Voertuig dat Bestuurder op dat moment in gebruik heeft onmiddellijk op de Locatie te retourneren. Bij gebreke daarvan is Klant Buurauto een direct opeisbare, niet voor vermindering en/of verrekening vatbare, boete verschuldigd van € 10.000.  Eventueel door Klant vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd en komen toe aan Buurauto.
 1. Buurauto heeft het recht de Voorwaarden, de Overeenkomst en de Tarievenlijst eenzijdig aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen via e-mail, de App of de Website worden gepubliceerd. Iedere Reservering gemaakt na kennisgeving, geldt als (bewijs van) acceptatie hiervan.

4. Financieel

 1. Buurauto biedt verschillende pakketten aan. Afhankelijk van het door Klant gekozen pakket, is sprake van een maandbedrag, een uurvergoeding en een kilometervergoeding.
 2. Klant is het maandbedrag maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd.
 3. Klant is de uurvergoeding verschuldigd per uur dat de Reservering beslaat. Ook indien het Voertuig aan het einde van de Reservering nog niet op de Locatie is geretourneerd én het gebruik via de App wordt afgemeld, is Klant tot dat moment waarop dit wél het geval is, de uurvergoeding verschuldigd. Vanaf het tweede uur dat het Voertuig buiten het gereserveerde tijdslot wordt gebruikt (dus tot en met het moment dat het Voertuig via de App wordt afgesloten), wordt de uurvergoeding met een bedrag ad € 20,00 (per uur) verhoogd.
 4. Klant is de kilometervergoeding verschuldigd per kilometer die met het Voertuig wordt gereden.
 5. Bij de berekening van de hoogte van de uur- en de kilometervergoeding, vormt de administratie van Buurauto de basis voor de facturatie en aanvaart Klant dit op voorhand als juist. Uren en kilometers worden altijd naar boven toe op hele uren en kilometers afgerond.
 6. Klant betaalt Buurauto volgens de gekozen betaalwijze.
 7. Indien (a) Buurauto en/of een door haar inschakelde betaaldienstverlener niet in staat is/zijn om bij Klant een afschrijving te doen, (b) eerder reeds door Klant betaalde bedragen gestorneerd worden en/of (c) Klant niet en/of te laat betaalt, is Klant Buurauto de in de wet geregelde wettelijke (handels-)rente, buitengerechtelijke incassokosten en (indien noodzakelijk) gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Overeenkomst kwalificeert als handelsovereenkomst in de zin van artikel 6:119 a BW, is Klant Buurauto aanvullend de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd, redelijke advocaatkosten daaronder mede verstaan.
 8. Indien Klant enige (uit de Overeenkomst of de Voorwaarden voortvloeiende) financiële (en/of andere) verplichting jegens Buurauto niet of niet tijdig nakomt, is Buurauto gerechtigd haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten.
 9. Tenzij anders vermeld, zijn door Buurauto gecommuniceerde bedragen altijd exclusief BTW.

5. Reservering

 1. Een Voertuig wordt met de App gereserveerd. Bij het maken van een Reservering, moet altijd (a) een specifiek Voertuig (met een bepaalde Locatie), (b) de dag/dagen waarop men het Voertuig wenst te gebruiken en (c) het tijdsvlak geselecteerd worden. Bij aanvang van de Reservering kan het gereserveerde Voertuig met de App geopend en gestart worden. Aan het einde van het gebruik van het Voertuig, moet dit via de App gemeld worden. Hiermee wordt het Voertuig ook afgesloten.
 2. Buurauto garandeert niet dat er altijd een Voertuig beschikbaar is.
 3. Het kosteloos annuleren van een Reservering of het inkorten van een Reservering is alleen mogelijk via de App. Dit is alleen (kosteloos) mogelijk tot het moment waarop de oorspronkelijke Reservering aanvangt.
 4. Buurauto volgt de actuele locatie, route en de wijze van gebruik van het Voertuig. Redenen kunnen (onder meer) zijn het bevorderen van de veiligheid, het analyseren van gebruikspatronen en vlootbeheer. Buurauto kan deze gegevens delen met derden.
 5. Buurauto kan een Voertuig op ieder moment vervangen door een vervangend Voertuig. De verschuldigde tarieven, zijn is dat geval de tarieven die horen bij het vervangende Voertuig.
 6. Buurauto zal zich altijd inspannen om ervoor te zorgen dat het gereserveerde Voertuig bij aanvang van de Reservering op de Locatie beschikbaar is. Indien dit bijvoorbeeld als gevolg van het niet tijdig retourneren van het Voertuig door de vorige Bestuurder, dan wel door herstel en/of onderhoud van het Voertuig niet mogelijk is, zal Buurauto altijd proberen om een alternatief Voertuig en/of vervoer aan te bieden. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om een resultaatverbintenis.
 7. Aan het einde van het gebruik, wordt het Voertuig door Bestuurder (a) voorafgaand aan het einde van de Reservering, (b) (netjes geparkeerd) op de Locatie, (c) met een minimale acculading van 80% (bij een lagere acculading, moet het Voertuig op een laadpaal worden aangesloten), (d) goed afgesloten (dus ook de ramen), op slot en met uitgeschakelde verlichting, (e) netjes, schoon en vrij van verontreinigingen (f) met afmelding in de App en melding van eventuele schade(s), verontreinigingen en/of defecten (van/aan het Voertuig), achtergelaten.

6. Voorwaarden gebruik Voertuig

 1. Om gebruik te kunnen maken van een Voertuig, moet Bestuurder rijbevoegd zijn. Bestuurder moet beschikken over een geldig rijbewijs op basis waarvan Bestuurder in Nederland bevoegd is om zelfstandig een personenauto te besturen. Daarnaast mag de rijbevoegdheid van Bestuurder dus ook niet (al dan niet tijdelijk) beperkt of ingetrokken zijn.
 2. Wanneer Klant en Bestuurder niet een en dezelfde persoon zijn, moet Bestuurder bij Buurauto onder een Overeenkomst geregistreerd zijn.
 3. Bestuurder dient het Voertuig alleen te gebruiken (a) volgens de gebruikshandleiding van de fabrikant, (b) op voor personenauto’s normale wegen, (c) de olie- en overige vloeistofmeters regelmatig te controleren en vloeistoffen bij te vullen indien nodig en (d) steeds op geschikte plaatsen te parkeren.
 4. Het is Bestuurder niet toegestaan om het Voertuig te gebruiken (voor) (a) het vervoeren van personen of goederen tegen betaling (en/of op andere wijze commercieel in te zetten), (b) het geven van rijles, (c) deelname aan wedstrijden, rally’s, demonstraties, testen of optochten, (d) het slepen of duwen van caravans, aanhangwagens of andere objecten, (e) om daarop dakbagage (het plaatsen van een dakkoffer daaronder mede verstaan) of andere daklast aan te brengen, (f) het Voertuig over te beladen of te beladen zonder de lading voldoende te zekeren en/of (g) het Voertuig te gebruiken op een manier en/of in te zetten in het kader van handelingen die op enigerlei wijze strijdig zijn met wet- en regelgeving.
 5. Bestuurder moet het Voertuig netjes en schoonhouden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om in het Voertuig te roken. Ook is het niet toegestaan om in het Voertuig goederen en/of stoffen te vervoeren die het Voertuig kunnen beschadigen, kunnen verontreinigen en/of gehinderd kunnen veroorzaken. Ook het vervoeren van dieren is niet toegestaan.
 6. Het is Bestuurder (behoudens in geval van voorafgaande toestemming van Buurauto) niet toegestaan om het Voertuig buiten Nederland te gebruiken.
 7. Boetes, tol- en parkeerkosten en boetes (bijvoorbeeld als gevolg van verkeersovertredingen en/of fout parkeren) zijn voor rekening van Bestuurder. Indien en voor zover Buurauto hiervoor wordt aangeslagen, zal Buurauto dit met een surplus van € 25 aan administratiekosten altijd aan Klant doorbelasten.
 8. Voor het opladen van het Voertuig kan Bestuurder gebruikmaken van een (snelle) laadpaal. De bijbehorende kosten kunnen worden afgerekend met de laadpas die zich in het Voertuig bevindt. Bij misbruik van deze laadpas (alle gevallen waarin deze laadpas wordt ingezet voor het opladen van een ander voertuig dan Voertuig), is Klant Buurauto een direct opeisbare, niet voor vermindering en/of verrekening vatbare, boete verschuldigd van € 2.500 plus de bijbehorende laadkosten.

7. Schade voertuig

 1. Bestuurder moet alle schade(s), defecten en onvolkomenheden aan/van het Voertuig direct doorgeven aan Buurauto. Bestuurder dient het verdere gebruik van het Voertuig dan direct te staken. Bestuurder doet dit via de App of telefonisch aan de klantenservice van Buurauto. Buurauto zal zich op dat moment inspannen om het Voertuig zo snel mogelijk te laten repatriëren en Bestuurder (en eventuele passagiers die zich in het Voertuig bevinden) op een veilige plek achter te laten. Buurauto schakelt hiervoor haar eigen pechhulpverlener in. Het moment waarop Buurauto de melding van Bestuurder ontvangt (voor zover het gaat om een terechte melding), geldt in dit geval als het einde van de Reservering.
 2. Bestuurder is nooit gerechtigd schade(s), defecten en/of onvolkomenheden aan/van het Voertuig op eigen initiatief te (laten) repareren, inschakeling van een alternatieve pechhulpverlener daaronder mede verstaan.
 3. Indien schade(s), defecten en/of onvolkomenheden aan/van het Voertuig te wijten zijn aan de schuld van Bestuurder, kan Buurauto Klant een eigen risico van € 500 in rekening brengen.
 4. Het is Bestuurder in geen geval toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Buurauto een schuld- en/of aansprakelijkheidsverklaring af te geven. Dergelijke verklaringen binden Buurauto nooit.
 5. Eventuele schadevergoedingen in verband met schades aan het Voertuig komen in alle gevallen toe aan Buurauto.
 6. In geval van schade, is Bestuurder gehouden alle inlichtingen en stukken die op de gebeurtenis betrekking hebben aan Buurauto of aan haar verzekeraar te verstrekken. Het schadeformulier moet zo spoedig mogelijk volledig ingevuld en ondertekend worden overlegd. Bestuurder verplicht zich alle medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden of vaststelling van de aansprakelijkheid.

8. Verzekeringen

Buurauto heeft voor al haar Voertuigen een WAM-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) afgesloten. Daarnaast is sprake van een inzittendenverzekering en beperkt-cascodekking.

9. App en persoonsgegevens

 1. Klant en Bestuurder zijn bekend met de werking en functionaliteiten van de App. In geval van misbruik van de App, is Klant Buurauto een direct opeisbare, niet voor vermindering en/of verrekening vatbare, boete verschuldigd van € 10.000.
 2. Voor een goede werking van de App en het gebruik van de bijbehorende functionaliteiten is een actieve internetverbinding vereist. Bestuurder (a) is hier zelf voor verantwoordelijk, (b) draagt de bijbehorende kosten (kosten gegevensoverdracht) en (c) moet ervoor zorgen dat het apparaat waarop de App draait tijdens de hele Reservering aan staat (en dus beschikt over een voldoende accuduur).
 3. Het gebruik van de App is strikt persoonlijk. Klant en Bestuurder moeten ervoor zorgen dat derden daarvan geen gebruik en/of misbruik kunnen maken.
 4. Buurauto verwerkt voor de uitvoering van de Overeenkomst bepaalde persoonsgegevens van Klant en Bestuurder. Buurauto neemt hierbij de toepasselijke wet- en regelgeving in acht. Buurauto heeft haar bijbehorende beleid vastgelegd in haar Privacy Statement (te vinden op de Website).
 5. Klant voorziet Buurauto van de opgevraagde persoonsgegevens. Indien deze gegevens wijzigen, zal Klant Buurauto hierover inlichten en de wijzigingen doorgeven.

10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Buurauto is beperkt tot het nakomen van die verplichtingen die zij onder de Overeenkomst en de Voorwaarden heeft. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid (aan de zijde van Buurauto) is Buurauto niet aansprakelijk voor (a) schade die op enigerlei wijze te wijten is aan derden (voorgaande Bestuurders en gebruikers van het Voertuig daaronder mede verstaan), (b) schade die Klant en/of Bestuurder lijdt/lijden als gevolg van en/of in verband met het gebruik van een Voertuig, (c) indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid (aan de zijde van Buurauto) is de (totale) aansprakelijkheid van Buurauto beperkt tot een bedrag van € 5.000.
 2. Klant vrijwaart Buurauto van en voor vorderingen van derden die verband houden met het gebruik van het Voertuig door Bestuurder, kosten van verweer (redelijke advocaatkosten daaronder mede verstaan) vallen hier ook onder.
 3. Klant is en blijft volledig verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de onder de Overeenkomst geregistreerde Bestuurders en eventuele passagiers die een Voertuig gebruiken.
 4. Indien Klant en/of Bestuurder enige uit de Overeenkomst of de Voorwaarden voortvloeiende verplichting niet nakomt, is Klant ten opzichte van Buurauto schadevergoedingsplichtig.

11. Recht en rechter

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.