Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1.  Algemene voorwaarden: dit document en de daarvan integraal deel uitmakende aanvullende bepalingen.
 2. Buurauto: een elektrische deelauto.
 3. Buurauto bv: de besloten vennootschap Buurauto bv, gevestigd aan Soesterweg 314A, 3812 BH in Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 67456464.
 4. Contractant: Degene die met Buurauto bv het contract is aangegaan.
 5. Deelnamecontract: een tussen Buurauto bv en contractant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het, tegen vergoeding, tijdelijk gebruik door deelnemer van een buurauto.
 6. Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich als deelnemer op de website heeft aangemeld of beoogt aan te melden. Deelnemers kunnen zijn contractanten en hun huisgoten.
 7. Reservering: Een door de app bevestigde boeking van een buurauto.
 8. Website: buurauto.nl.

Artikel 2. Deelnemers

 1.  Inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder en in het bezit van een geldig rijbewijs, kunnen contractant worden bij Buurauto bv.
 2. Huisgenoten van deze contractant kunnen zich laten registreren als deelnemer. Zij zijn 18 jaar of ouder en in het bezit van een geldig rijbewijs.
 3. Een verzekeringscheck maakt deel uit van de aanmeldprocedure.
 4. Per auto of per buurt/plaats wordt een appgroep ingericht. Deelnemers zijn verplicht daaraan deel te nemen.

Artikel 3. Gebruik

 1. Een buurauto deelt u met een vaste groep deelnemers.
 2. U houdt de buurauto netjes en gaat er als een goed huisvader mee om.
 3. In Buurauto’s is roken verboden. Wanneer er is geconstateerd dat erin is gerookt, worden reinigingskosten berekend.
 4. De deelnemers van de buurauto bepalen in overleg de nadere gebruiksregels.
 5. Indien de ‘eigen’ buurauto niet beschikbaar is, kan er via het reserveringssysteem een andere buurauto worden gereserveerd.
 6. Als er geen andere buurauto beschikbaar is, kan bij een aangesloten autoverhuurbedrijf een auto met korting worden gehuurd via Buurauto. De kosten daarvan worden door het verhuurderbedrijf direct in rekening gebracht bij de deelnemer.
 7. Bij schuldschade wordt het eigen risico in rekening gebracht.
 8. Eventuele verkeersboetes worden geïncasseerd bij degene die op moment van overtreding de auto had gereserveerd.
 9. Deelnemers zijn verplicht schade aan de voertuigen per direct te melden. Schade ontstaan tijdens de reserveringsperiode komen altijd ten laste van de betreffende reservering.
 10. Bij het niet melden van een schade kan de toegang tot de auto’s (tijdelijk) worden ontzegd.

Artikel 4. Kosten

 1. Nieuwe deelnemers betalen per huisadres inschrijfkosten.
 2. Per huishouden wordt een jaarbijdrage in rekening gebracht. Deze wordt eenmaal per 12 maanden automatisch geïncasseerd.
 3. Extra kilometers worden tegen het vastgestelde kilometertarief verrekend.
 4. Indien de ‘vaste’ buurauto is voorzien van een parkeervergunning, dan wordt dit doorberekend aan de hand van een vast tarief per maand.
 5. Stroomkosten worden tegen het vastgestelde tarief per maand in rekening gebracht.
 6. De meerkosten voor het gebruik van snelladers en laadpalen in het buitenland kunnen worden doorberekend.
 7. Wanneer de auto niet in goede orde is teruggebracht, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Zie daarvoor buurauto.nl/dit-kost-het.
 8. Tarieven gelden onder voorbehoud van tariefswijzigingen.

Artikel 5. Contract

 1. De verschillende contractsvormen staan op de website.
 2. Het contract met Buurauto wordt aangegaan voor minimaal een jaar.
 3. Binnen drie maanden na aanvang contract kan de overeenkomst schriftelijk zonder opgave van redenen worden beëindigd. De minimale contractstermijn bedraagt dan drie maanden.
 4. Na een jaar bedraagt de opzegtermijn van het contract met buurauto een maand.

Artikel 6. Losse kilometers

 1. Het gebruik wordt tegen het daarvoor vastgestelde tarief voor kilometers en tijd in rekening gebracht. Daarbij zijn de stroomkosten inbegrepen.
 2. Indien de ‘vaste’ buurauto is voorzien van een parkeervergunning, dat wordt die doorberekend aan de hand van een vast tarief per reservering.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden en incassering

 1. De abonnementskosten voor het gebruik van de buurauto worden per maand vooraf in rekening gebracht door middel van een doorlopende incasso.
 2. Als incasseren van het verschuldigde bedrag niet lukt, dan wordt binnen vijf werkdagen een nieuwe incassopoging gedaan.
 3. Mocht ook bij een tweede poging de incasso niet lukken, dan wordt de toegang tot de buurauto’s geblokkeerd en wordt de derde incasso verhoogd met administratiekosten. Toegang tot de buurauto’s wordt weer verleend, wanneer aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
 4. Wanneer na drie pogingen incasseren niet is gelukt, wordt de vordering overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervan, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van contractant.

Artikel 8. Wijzigingen

 1. Wijzigingen in voorwaarden en tariefswijzigingen gaan in per eerste van eerstvolgende maand, tenzij er een dwingende of wettelijke reden is om deze per direct door te voeren.